Privacyverklaring

Privacyverklaring
Versie 1 december 2018
 
UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 
Uw privacy en de privacy van uw kind zijn voor mij erg belangrijk. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • ik als uw behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier;
 • mij zal houden aan mijn beroepsgeheim (wettelijke geheimhoudingsplicht).

 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 
Als ik met een ander doel dan hierboven genoemd gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
 
COMMUNICATIE MET PRIVACY GEVOELIGE INFORMATIE
Tijdens de behandeling van uw kind kan het voorkomen dat het nodig is om gegevens uit het dossier van uw kind met u te delen. De AVG staat niet toe dat deze communicatie via email met u wordt gedeeld. Daarom maakt Vang je Zon gebruik van beveiligde communicatiemiddelen waarin vertrouwelijkheid van gegevens is geborgd.
 
WEBSITE
Vang je Zon maakt gebruik van een website (www.vangjezon.nl). U kunt via het contactformulier op de website contact met mij opnemen. Bij het invullen van het contactformulier stemt u ermee in dat uw email adres en uw vraag door mij wordt opgeslagen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen ten aanzien van de door u gestelde vraag. 
 
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘Psychomotorische Kindertherapie’. 
 • De kosten van het consult

 
CONTACTGEGEVENS
Hester Nienhuis
Vang je Zon - Praktijk voor Psychomotorische Kindertherapie 
Brederostraat 51
8023 AP  Zwolle
 
Email: hester@vangjezon.nl
Telefoon: 06 34 53 01 43